Krovopokrivački radovi

Kvalitetno ugrađen krov sa svim njegovim bitnim detaljima pridonosi ugodnosti i kvaliteti življenja, a za kojima svaki čovjek teži. Krov je prekrivač i zaštitnik našeg doma od vremena i ostalih vanjskih utjecaja.

Karakteristike krova ovise o namjeni građevine koju pokriva, dostupnim krovnim materijalima i o lokalnoj tradiciji gradnje. U većini zemalja, krov prvenstveno štiti od kiše, terase mogu biti natkrivene materijalom koji štiti od sunca, dok krov od vrtnog staklenika štiti biljke od hladnoće, vjetra i kiše.

Krovopokrivački radovi uključuju sve radove vezane uz polaganje predviđenog pokrova krova, ali ne uključuju izradu podkonstrukcije za polaganje pokrova. Takva se izrada, naime, ubraja u tesarske radove.

S obzirom na različite pokrove, krovopokrivanje zahtijeva poznavanje određenih specifičnosti kao što su minimalni nagib krovnih ploha, minimalni i maksimalni razmak između elemenata, potreban broj i količinu tipskih elemenata, nagibu krova i zemljopisno-klimatskom smještaju objekta.

Za ugradnju novog krova ili sanaciju već postojećeg treba pristupiti posebnom pažnjom, pa je prvi razgovor s krovopokrivačem vrlo značajan, kao i predlaganje rješenja, izrade ponude te na kraju završna faza izvođenja radova.

Kao što postoje brojne vrste krovova, tako razlikujemo i četiri osnovne vrste krovopokrivačkih radova, a to su: postavljanje šindra, crijepova i ostalih materijala na krov, zatim krovopokrivanje metalnim pločama, krovopokrivanje pojedinačnih slojeva krova te krovopokrivanje katranom.

Što sve uključuju krovopokrivački radovi?

Krovopokrivački radovi uključuju popravljanje ili postavljanje krovova na zgradama i kućama uz korištenje raznih materijala kao što su metal, šindra i asfalt. Dužnosti krovopokrivača su u početku pregledati krov te ustanoviti o kojem problemu je riječ te koji je najbolji način popravka. Nakon toga, krovopokrivači trebaju izmjeriti krov kako bi izračunali točnu količinu potrebnih materijala.

Ukoliko je potrebno, krovopokrivačke radove uključuje i zamjena oštećenih i trulih greda, a zatim postavljanje slojeva izolacije i ostalih potrebnih materijala kako bi krov bio vodootporan. Krovopokrivači zatim bi trebali poravnati krovne materijale s rubova krova i izrezati ih, te prekriti izložene čavle i vijke krovnim cementom i zatvoriti pukotine kako bi se spriječilo istjecanje materijala.

Naime, ispravno postavljen krov štiti objekt od propuštanja vode u unutrašnjost te od ostalih oštećenja kućne opreme i namještaja. Postoje tri vrste krovova, a to su krovovi sa niskim nagibom, krovovi sa strmim nagibom i održivi krovovi. Krovopokrivači se mogu specijalizirati za postavljanje i zamjenu jednog ili više od ovih vrsta krovova. Krovopokrivački radovi u pravilu uključuju polaganje pokrova i svih potrebnih tipskih elemenata.

Najčešći takvi tipski elementi su elementi za odzračivanje krovnih ploha, elementi na spoju krovnih ploha, elementi za zaustavljanje padanja snjega s krova, spojni i pričvrsni elementi za sprječavanje podizanja pokrova kod snažnih vjetrova i posebni elementi za krovne prodore. Osim pravilno postavljenih svih tipskih elemenata pokrova, krovopokrivački radovi zahtijevaju stručna i sigurna rješenja kod svih prekida krovnih ploha ili kod krovnih prodora.